Algemene Voorwaarden

Haanappel Publishers | Kunstgeschiedenis Academie

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document hebben wij gekozen voor de ‘ik’ vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Haanappel Publishers bedoeld.
Definities:
– Haanappel Publishers: Haanappel Publishers VOF als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61698776, mede handelend onder de namen Kunstgeschiedenis Academie en Haanappel Productions.
– Producten: Alle producten die kunnen worden afgenomen bij Haanappel Publishers, zoals maar niet beperkt tot: boeken, kalenders, foto’s, video’s, museumbeelden.
– Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Haanappel Publishers, zoals maar niet beperkt tot: online programma’s (cursussen, lezingen, masterclasses), live bijeenkomsten (lezingen, themadagen), excursies en overige evenementen.
– Schriftelijk: per e-mail naar administratie@haanappelpublishers.nl of per post naar onderstaand postadres.
Contactgegevens:
Postadres: Hubertushof 15 | 5071 CZ | Udenhout
E-mail: administratie@haanappelpublishers.nl
N.B. er is  geen bezoekadres.

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met mij.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door mij zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door mij van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen mij en jou, wordt je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met mij.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Mijn producten en diensten zijn bedoeld voor iedereen, zowel particulieren als ondernemers.
3.2 Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra deze schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.
3.6 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt.
3.7 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.
3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ik de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.
3.9 Producten zoals maar niet beperkt tot, boeken, kalenders, museumbeelden worden pas geleverd na betaling.

Artikel 4 Inschakeling van derden
4.1 Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit, en bevestig ik bij deze, dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden online/offline programma’s
5.1 In al mijn programma’s (online en offline) deelt Kunsthistorica Karin Haanappel haar kennis en ervaring. Alle gedeelde kennis blijft te allen tijde haar intellectueel eigendom. Het is verboden om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een (eigen) programma, publicatie of op enigerlei andere wijze, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
5.2 Het kan voorkomen dat ik gastdocenten uitnodig om een (deel van het) programma te vullen. Alle gedeelde kennis van een gastdocent blijft te allen tijde zijn/haar intellectueel eigendom.
Materialen en licenties
5.3 Afhankelijk van je aankoop heb je een bepaalde termijn toegang tot de online programma’s. Deze toegang is strikt persoonlijk en mag niet verkocht of overgedragen worden aan een ander. Ik streef ernaar de materialen levenslang online te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
Niet goed, geld terug garantie/ proefperiode
5.4 Ik vind het belangrijk dat jij tevreden bent, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van een online cursus je deelname annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen aan administratie@haanappelpublishers.nl waarin je aangeeft waarom je de cursus wilt annuleren. Indien je al betalingen hebt gedaan, zal het geld zo spoedig mogelijk pro rata worden gerestitueerd. Vanaf dat moment heb je geen toegang meer tot de online leeromgeving en al het lesmateriaal.
5.5 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden evenementen, excursies en live bijeenkomsten
Entreekaart
6.1 Wanneer je wil deelnemen aan een evenement, excursie of live bijeenkomst dien je middels de door mij voorgeschreven wijze een entreekaart aan te schaffen. Enkel entreekaarten die zijn aangeschaft bij mij of door mij ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door mij als geldig erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de entreekaart verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.
Toegang en verblijf
6.2 Je bent verplicht de entreekaart gedurende het gehele evenement, de excursie en/of de live bijeenkomst bij je te dragen en op verzoek aan mij, of door mij ingeschakelde derden, te tonen.
6.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het evenement, de excursie en/of de live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of de locatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende evenement, de excursie en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
6.4 Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, de excursie en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.
Annulering en restitutie
6.5 In afwijking van artikel 6.6 en 6.7 geldt in geval van live bijeenkomsten het volgende. Je kan tot 10 dagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna betaal je bij annulering of het niet op komen dagen een no-show-fee van € 49,00 inclusief btw.
6.6 Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door mij teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats.
6.7 Indien je niet kan deelnemen aan het evenement, de excursie en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per e-mail (administratie@haanappelpublishers.nl) contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen.
6.8 Indien het evenement door mij wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, zal ik uitsluitend verplicht zijn het tarief te restitueren welke vermeld staat op de entreekaart, ongeacht welke prijs voor de entreekaart is betaald.
6.9 Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige entreekaart voor het betreffende evenement binnen 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering.
6.10 Het restitutieverzoek zoals beschreven in 6.9 wordt gemaild naar mij (administratie@haanappelpublishers.nl) en zal binnen 5 (vijf) werkdagen worden beantwoord.
6.11 Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
Intellectuele eigendomsrechten
6.12 Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het evenement en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.
Aansprakelijkheid
6.13 Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik gerechtigd het evenement, de excursie en/of live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het evenement, de excursie en/of de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.
6.14 Het betreden van de locatie en het bijwonen van het evenement, de excursie en/of de live bijeenkomst geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.
6.15 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding
7.1 Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
7.2 Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
7.3 Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien mij na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
7.4 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
7.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt ik mijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 8 Prijzen, betalingsvoorwaarden, levering en uitvoering
8.1 De prijzen van mijn producten en diensten/programma’s staan op de websites www.haanappelpublishers.nl en www.kunstgeschiedenisacedemie.nl (en bijbehorende websites zoals maar niet beperkt tot: www.kunstenaarsparen.nl, www.vrouwelijkeimpressionisten.nl, www.thestoryofart.nl, www.kunsthistorischesalon.nl). Deze prijzen zijn altijd inclusief btw.
8.2 Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.
8.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op mijn IBAN zoals staat vermeld op de factuur.
8.4 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.
8.5 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma en de online leeromgeving ontzegd wordt. Het evenement, de excursie en/of de live bijeenkomsten dienen vooraf betaald te worden anders ben ik genoodzaakt je geen toegang te verschaffen. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan het Centraal Invorderings Bureau (CIB).
8.6 Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
8.7 Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, ben je gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.
8.8 Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij mij te zijn ingediend, voorzien van een duidelijke omschrijving van de reclame of klacht. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
8.9 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van jou.
8.10 Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen ik reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.
8.11 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
8.12 Voor de levering van producten geldt het adres dat jij aan mij hebt opgegeven tijdens de bestelling. De levering vindt plaats na betaling van de bestelde producten, binnen de termijn van 10 werkdagen. Wanneer de levering vertraging oploopt, stel ik je daar per e-mail van op de hoogte. Indien levering niet mogelijk is, stel ik je daar direct van op de hoogte. Indien er geen vervangend product is, zal ik het reeds betaalde bedrag restitueren.
8.13 De kosten voor een eventuele retourzending van een geleverd product zijn voor jouw rekening.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.
9.3 Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
9.4 Voorzover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

Artikel 10 Intellectueel eigendom/gebruik materialen
10.1 Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit Kunsthistorica Karin Haanappel de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
10.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
10.3 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

Artikel 11 Klachten
11.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail (administratie@haanappelpublishers.nl) te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
11.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
11.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.2 Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.
12.3 Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.
12.4 Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
12.5 Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.
12.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.
12.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 13 Geheimhouding en persoonsgegevens
13.1 Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
13.3 Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
14.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan een door mij aan te wijzen rechter.
14.3 Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
15.2 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
15.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
15.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 15.3 overeenkomstig van toepassing.
15.5 Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
15.6 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen.
15.7 Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.haanappelpublishers.nl en www.kunstgeschiedenisacademie.nl en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

25 mei 2018
laatste update 19 juli 2019